HomepageAgendaErepenning in ZilverDe verenigingOnderafdelingenAlgemene informatieFotosite's Lid wordenInformatie over KolpingInternationale BerichtenBerichten in de mediaArchiefZoeken

PRESENTATIE PETER WEIJERS VOOR SYMPOSIUM 2 APRIL 2005.

Inleiding:

Dames en Heren ik heb als voorzitter van de Kolpingvereniging Nijmegen de eer om als laatste spreker op te treden.
Met als onderwerp: Wat is de Kolpingvereniging.

Om dit te beantwoorden wilde ik even stilstaan bij:
1. Begin van Kolping.
2. Wat is Kolping nu?
3. Waar staat Kolping voor?
4. Kolping Nijmegen nu?
5. Wat zou Kolping in Nijmegen kunnen betekenen?

Een groot aantal mensen in deze zaal kent dit verhaal natuurlijk al en een aantal hebben het al gelezen op de achterkant van de folder, dus ik zal het er maar kort over hebben.

1.         Begin van Kolping.

Het idee kwam vanuit Elbersfeld een klein plaatsje bij Keulen, waar 158 jaar geleden de priester Adolph Kolping samen met een onderwijzer Johann Gregor Breuer de eerste gezellenvereniging oprichtte.
De vroegere gezellenverenigingen waren een veilige thuishaven voor de werkman “Gezel” genaamd.
Het was bedoeld als vormings- en ontmoetingscentrum voor verpozing.

2.         Wat is Kolping nu?

De Kolping heeft zich over 158 jaar ontwikkeld over de gehele wereld.
Eerst omdat de gezellen zich verspreidde over Duitsland en later over Europa en Zuid Amerika. Daarna is het zich aan het ontwikkelen over de gehele wereldbol.
Dit idee en de daaruit ontstane Kolpingverenigingen hebben zich nu verspreid over 53 landen in de wereld en heeft 400.000 leden in 5.000 verenigingen.
Vooral in de door ons genoemde ontwikkelingslanden wordt op dit moment nog met de basis uitgangspunten van het opleiden tot een handwerkman met een goed vak in de praktijk gebracht. En ontwikkelt zich daar erg snel.
Toen de muur viel tussen oost en west is de Kolpingvereniging samen met de regeringen grote opleidingsscholen gaan oprichten op beroepsonderwijs.
Dit ontwikkelingswerk wordt gecoördineerd vanuit het internationale Kolpingwerk in Keulen.
In Nijmegen werd de vereniging vooral geleid door de Jezuïeten. De priester was de preses en dat betekende voor 1979 dat het de vader was en ook de baas. Hij had wat notabelen om zich heen die hem adviseerde, maar hij bleef zelf de baas.
Vanuit de Kolpingvereniging in Nijmegen zijn verschillende activiteiten en verenigingen ontstaan.
Zo was er het eerste beroepsavondonderwijs van Nederland in het Kolpinghuis, de ouderen kennen dit nog.

De LTS Dr. Poels nu onderdeel van het Canisius college.
De woningbouwvereniging Kolping, die nu Talis heet.
Er waren vele activiteiten voor de arbeiders en in de moeilijke tijden toen er nog geen sociale voorzieningen waren vanuit de regering. Zo was er een ondersteuningsfonds voor werkelozen en een weduwen en wezenfonds.
In de jaren 60tig was de kolpingvereniging in Nijmegen bij veel Nijmegenaren bekend om de filmvoorstellingen bv. Rin-Tin-Tin en de zondagavond dansavonden, waar menige Nijmegenaar zijn echtgenoot heeft leren kennen.
Halfweg de jaren 70tig mochten ook vrouwen lid worden en zijn de regels ook versoepeld t.a.v. het zijn van een gezel. Dus men moest niet per se meer in de beroepsopleiding zitten.
Verder is de Kolpingvereniging Nijmegen samen met Tandem betrokken in het TRIAS-project, waarbij samen met Breed en stichting Mee moeilijklerende jongeren worden begeleid in de 3 poten Werken, Leren en Ontspannen.
In Nijmegen zijn op dit moment ongeveer 350 leden van 4 jaar tot 95 jaar en we noemen ons dan ook een familie vereniging

3.        Waar staat Kolping voor?

De basisgegevens/ uitgangspunten van de Kolpingvereniging zijn pas geleden in een modern jasje gestoken, wat zich vertaalt in het moto.
Kolping is een vereniging met een katholieke signatuur en staat open voor alle mensen die op basis van het katholieke geloof verantwoordelijkheid op zich wil nemen.
Net als Adolph Kolping willen wij bewustzijn voor een verantwoordelijk leven en solidariteit bevorderen. Daarom presenteren we ons als een gemeenschap.
Als democratische en katholieke vereniging werken wij actief mee aan maatschappelijke en politieke samenwerkingsorganen.
Speerpunten van ons zijn: werken met en voor jonge mensen, betrokkenheid bij werk, familie en samenleving.
De vereniging leeft van de vrijwillige inzet van leden. Een belangrijk deel van het succes is de goede samenwerking van vrijwilligers in alle geledingen van de vereniging.
Kolping staat voor: Gemeenschappelijk optreden in de maatschappij.
Als ik dan kijk naar de hele wereld en in het bijzonder naar Nijmegen, dan zie ik dat deze uitgangspunten vertaalt/ aangepast worden aan de plaatselijke gebruiken en aan de tijd waarin we leven.
In Nijmegen is er niet meer de behoefte om gezellen op te vangen.
Maar er zijn wel voldoende goede activiteiten om wel zinvol bezig te zijn met onze uitgangspunten.
Ik vind dat we nog steeds kansen bieden om mensen die kansen ook willen grijpen zich te ontwikkelen.

4.         Kolping Nijmegen nu.

De Kolpingvereniging wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur wordt ondersteund door commissies en werkgroepen.
Deze hebben allemaal hun eigen taak om een activiteit voor te bereiden of te organiseren.
De onderafdelingen zijn zelfstandige verenigingen en hebben hun eigen bestuur, maar vallen wel onder de Kolpingvereniging.

Bestuur:

De Kolpingvereniging wordt geleid door een bestuur. Alle bestuursleden worden door en uit de leden gekozen.
Groeperingen en commissies:
Deze groeperingen en commissies ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van activiteiten van de vereniging.
Liturgiecommissie
Deze commissie bereidt de maandelijkse Heilige Mis voor op de laatste zondag van de maand in het Kolpinghuis. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de Heilige Missen met Pasen, Kerstmis, Aswoensdag en de opening van het Kolpingseizoen.

Begeleiding Preses
Deze commissie is een ondersteuning bij het functioneren van de preses, de eventueel aanwezige priester in onze vereniging.

Ziekenbezoek
Persoonlijke omstandigheden van de Kolpingleden is een belangrijk element in de Kolpingvereniging. Deze commissie geeft hier inhoud aan door leden regelmatig te bezoeken die ziek zijn.

Stichting Trias
De Kolpingvereniging Nijmegen is samen met Tandem deelnemer in de Stichting Trias. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van Stichting Breed voor de poot werken, Stichting Mee voor de poot leren en Tandem en de Kolpingvereniging voor de poot ontspanning.
Doel is moeilijk lerende jongeren in hun maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren. De Kolpingvereniging verzorgt samen met Tandem daarbij de ontspanning, waarbij het geheel door vrijwilligers wordt gedraaid met als begeleiding een parttime beroepskracht.

Redactie Kolping Nieuws
Vijf maal per jaar komt het Kolping Nieuws uit. Dit is ons “clubblad”. Iedere onderafdeling of groepering kan kopij inleveren. Ook informatie van het internationale Kolpingwerk en interviews komen aan de orde in het Kolping Nieuws.

Commissie Opening Seizoen
Jaarlijks wordt op de eerste zondag van september het nieuwe Kolpingseizoen geopend. Tijdens deze feestelijke opening worden nieuwe leden aangenomen binnen de vereniging. Ook wordt er veel aandacht besteed aan jubilarissen. Tijdens deze dag presenteren diverse onderafdelingen zich aan de vereniging.

Bingocommissie
Tweemaal per jaar, rond Pasen en Kerstmis, wordt er een bingo georganiseerd. De baten zijn voor de Kolpingvereniging. Deze bingo’s zijn inmiddels gezellige en drukke avonden geworden.

Brazilië-comité.
De Kolpingvereniging Nijmegen ondersteunt een aantal projecten in Brazilië. Dit comité coördineert deze activiteiten. Via giften, collectes en opbrengsten uit de rommel- en kledingmarkten worden ieder jaar weer nieuwe projecten ondersteund.

Sint Nicolaas-comité
Jaarlijks komt Sinterklaas langs voor de kinderen van de Kolpingvereniging. Deze gezellige middag wordt, in samenwerking met toneelgroep Sint Genesius (Jan Klaassenspel), door dit comité voorbereid.

Activiteitencommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor tal van algemene activiteiten voor de gehele vereniging  o.a. de autopuzzeltocht, de kermisavond, het driedaagse reisje en het dart- en biljarttoernooi.

Naaigroep
Iedere donderdag wordt er een naaicursus gegeven onder begeleiding van een deskundige.

Damesgroep
Eenmaal per maand komen deze dames bij elkaar. Zij doen vooral allerlei creatieve activiteiten zoals kaarten maken, bloemstukjes maken enz.

JoSeKo
JoSeKo staat voor Jongeren Senioren Kolping. Deze commissie is ontstaan om senioren en jongeren op sportief terrein tegen elkaar op te laten nemen. Jaarlijks wordt er een voetbalwedstrijd tussen de jongeren en de senioren gespeeld om de Wim Buys wisselbokaal. Sinds 2 jaar wordt er ook een internationaal volleybaltoernooi georganiseerd.

Activiteitencommissie Senioren
Deze groep is inmiddels al onderverdeeld in allerlei kleine commissies. Organisatie van wandel- en fietstochten, seniorenreisjes, informatieavonden, opleidingen in computers etc. voor alle leden van 55+.

Soos´78
Deze soos voor senioren wordt tweemaal per maand georganiseerd. Biljarten, kaarten en bingo kan er gespeeld worden. Verder wordt er rond Sinterklaas, Kerstmis en carnaval speciale middagen georganiseerd.

Activiteitencommissie Jongeren
Deze commissie verzorgt de activiteiten voor de jongeren. Daarbij valt te denken aan een jaarlijks uitstapje en een activiteitenavond. Wordt volledig verzorgd door de jongeren zelf.

Kolpiko
Dit gemengd koor repeteert tweemaal per maand. Zij verzorgen de zang tijdens de Paaswake en de Heilige Mis op Kerstavond. Ook leveren zij een bijdrage aan andere activiteiten in de Kolpingvereniging.

Beleidscommissie
De beleidscommissie draagt ideeën aan bij het bestuur. Werkt ook allerlei zaken uit, om de vereniging beter te laten functioneren. Levert jaarlijks een jaarplan aan, waarin de voornemens van het bestuur staan vermeld.

Kerst-in

Vlak voor het Kerstfeest wordt er door deze commissie een Kerstmarkt georganiseerd, waarbij ook muziek en koorzang een belangrijke rol spelen. Dit alles in een Kerstsfeer. Baten van deze Kerstmarkt zijn voor de Brazilië projecten.

Onderafdelingen:

De onderafdelingen zijn in principe zelfstandig, maar vallen wel onder de Kolpingvereniging. Dat staat ook in hun statuten. Iedere onderafdeling heeft een eigen bestuur. De Kolpingactiviteiten worden ook door deze onderafdelingen ondersteund.
In de Kolpingvereniging zijn nu zeven onderafdelingen, die onder te verdelen zijn in Cultuur en Sport.

CULTUUR:
R.K. Mannenkoor Kolping-Aurora
Opgericht 1881.
De oudste onderafdeling van de Kolpingvereniging Nijmegen. Jaarlijks verzorgen zij, zowel binnen als buiten de vereniging, diverse concerten.

Toneelgroep Sint Genesius
Opgericht 1898.
Sint Genesius staat bekend om het traditioneel toneel van een lach en een traan. Kluchten, blijspelen maar ook wel eens serieuze toneelstukken worden 2 maal per jaar gepresenteerd. Daarnaast is de groep ook bekend van het kindertoneel. Veel kinderharten gaan sneller kloppen bij het Jan Klaassenspel.

Het Geberste Kruukske
Opgericht in 1949.
Deze carnavalsvereniging organiseert binnen en buiten het Kolpinghuis verschillende activiteiten, zoals de pronkzitting in november, de sociale zittingen in verzorgingshuizen en alle activiteiten met het carnaval zelf.
Ook voor hun groot aantal leden worden allerlei activiteiten georganiseerd.

SPORT:
Kolping-Dynamo
pgericht in 1930.(oprichting F.C. Kolping)
Deze voetbalvereniging is een fusie tussen F.C. Kolping en V.V. Dynamo. De club heeft diverse teams en is de enige onderafdeling, die niet in het Kolpinghuis hun activiteiten heeft. De velden en het clubhuis liggen nog aan de d´Almarasweg.

R.K.T.V.V. Kolping
Opgericht in 1937.
Deze tafeltennisvereniging is actief in competitie- en recreatietafeltennis. De thuiswedstrijden worden allemaal in het Kolpinghuis gespeeld.

W.S.V. Kolping
Opgericht in 1969.
Deze wandelsportvereniging verzorgt jaarlijks de alom bekende Kolpingmars ten bate van de Winckelsteegh. Deze mars staat bekend als de laatste voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse.

Damesgymnastiekvereniging
Opgericht in 1985.
Onder deskundige leiding wordt er wekelijks voor de dames gymnastiek georganiseerd.

5.         Wat zou Kolping in Nijmegen kunnen betekenen?

Hierbij heb ik 2 kansen uitgewerkt, maar er zijn er volgens mij meer.
Hierbij denk ik aan:

1. Mensen en vooral jonge mensen kansen bieden om zich te blijven ontwikkelen.
2. Door middel van programma aanbod en beleid in de vereniging, de onderafdelingen en het Kolpinghuis het sociale karakter uit te stralen en te dragen.

Mensen en vooral jonge mensen kansen bieden om zich te blijven ontwikkelen.
In Nijmegen is er niet meer de behoefte om gezellen op te vangen en op te leiden tot een beroepsopleiding. Daar zijn in Nederland scholen voor beroepsonderwijs voor, zowel dag als avond onderwijs.
Maar er zijn wel voldoende goede activiteiten in onze vereniging om wel zinvol bezig te zijn met onze uitgangspunten.
Ik vind dat we nog steeds kansen bieden om mensen die kansen ook willen grijpen zich te ontwikkelen.
In al die groeperingen en commissies zijn nu al ongeveer 75 mensen actief met het voorbereiden en organiseren. En dan heb ik het nog niet over de onderafdelingen, die zelf ook weer grote groepen vrijwilligers actief hebben.
Alleen als je al kijkt naar het organiseren van elke willekeurige activiteit, wat daar voor kundigheden voor nodig zijn,bv.

1. Leren met meerdere mensen op basis van gelijkheid tot een geheel te komen.
2. De leiding nemen.
3. Gastheer of Gastvrouw spelen.
4. Vergadering leiden.
5. Notuleren.
6. Financiën beheren.
7. Spreken in het openbaar.

En deze kundigheden kun je ook weer goed gebruiken in je privé en beroepsleven.
Onze sterkte en ook onze zwakte hierbij is dat al deze activiteiten door vrijwilligers gedaan worden.
En hier liggen dan ook de uitdagingen voor de toekomst.
Dat we niet afwachten tot er mensen opstaan om actief te worden, maar gaan kijken wat de vaardigheden zouden moeten zijn van deze vrijwilligers en hiervoor een passend aanbod van cursussen en workshops voor aan te bieden.
Verder dat er bij het organiseren van bestaande activiteiten bewust nagedacht wordt om er nieuwe, vooral jonge mensen bij te betrekken.
Zodat de aanwezige kansen verdeeld gaan worden op een nog grotere groep mensen.
En wat voor de toekomst een belangrijk gegeven is, dat er jongere mensen gereed zijn om het roer over te kunnen nemen.

Dan het tweede punt.
Door middel van programma aanbod en beleid in de vereniging, de onderafdelingen en het Kolpinghuis het sociale karakter uit te stralen en te dragen.
T.a.v. het katholieke en sociale karakter van onze vereniging hebben wij ook nog vele mogelijkheden om hier rekening mee te houden bij het organiseren van de activiteiten.
We hebben mogelijkheden om met de katholieke kerk en natuurlijk in het bijzonder met onze parochiekerk in de Molenstraat een aanbod te creëren waar de katholieke grondbeginselen hun aandacht krijgen.
We denken hierbij aan:
Het voorbereiden van misvieringen, waarbij thema’s uitgediept worden.
Het bezoeken van gebedshuizen van andere geloven, om daar ook begrip voor te hebben.
Het blijven ondersteunen van het ziekenbezoek en de aandacht bij het overlijden van een van onze leden.
En bij het sociale karakter denk ik ook aan onze onderafdelingen die op bezoek gaan bij ouderen in bejaarden- en verzorgingshuizen.
Maar ook de bijdrage blijven leveren aan het TRIAS project voor moeilijklerende jongeren, die normaal niet aan de bak komen en die veel aandacht nodig hebben om de voor ons makkelijke dingen als boodschappen doen, en afrekenen bij de kassa dit aan te leren.
Ook dat er met simpele cursussen geleerd wordt om zelfstandig te kunnen leven en wonen.
Maar ook denk ik hierbij aan hoe je omgaat met de mensen die naar al onze activiteiten van de vereniging en zijn onderafdelingen toe komen.
Voelt men zich thuis bij ons, ook als men er sociaal niet helemaal bij hoort.
Zijn wij een echte Kolping familie. Zoals in je eigen familie, waar aandacht en begrip is voor een ieder.

Ik dacht voldoende uitdagingen voor de toekomst.

Ik zie de Kolpingvereniging dus zeker nog vele jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de stad Nijmegen en zijn mensen.

Bedankt voor U aandacht.