Homepage
Privacy beleid
ERKLARUNG DES INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES
AgendaErepenning in ZilverDe verenigingOnderafdelingenAlgemene informatieFotosite's Lid wordenInformatie over KolpingInternationale BerichtenBerichten in de mediaArchiefZoeken

Privacy beleid

Privacy beleid Kolpingvereniging Nijmegen

Kolpingvereniging Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kolpingvereniging Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kolpingvereniging Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Kolpingvereniging Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-       Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-       Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kolpingvereniging Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-       Voornaam en voorletters;
-       Tussenvoegsel;
-       Achternaam;
-       Adres;
-       Woonplaats;
-       Telefoonnummer(s);
-       E-mailadres;
-       Geslacht;
-       Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Kolpingvereniging Nijmegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-       Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Kolpingvereniging Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-       Toezenden van informatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-       Op de hoogte houden van de activiteiten van Kolpingvereniging Nijmegen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kolpingvereniging Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-       Voornaam en voorletters;
-       Tussenvoegsel;
-       Achternaam;
-       Adres;
-       Woonplaats;
-       Telefoonnummer(s);
-       E-mailadres;
-       Geslacht;
-       Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Kolpingvereniging Nijmegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-       Zolang persoon geïnteresseerd is, bij verzoek om verwijdering wordt dit direct gedaan.

 

Verstrekking aan derden

Gezien de aard van onze vereniging is er geen verstrekking aan derden. Indien er gegevens nodig zijn qua aantallen of anderszins, anonimiseren wij de gegevens, of zullen wij zorgen dat er eerst een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kolpingvereniging Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-       Alle personen die namens Kolpingvereniging Nijmegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Kolpingvereniging Nijmegen
kolping(at)planet.nl